64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Інформація про Дозвільний центр

ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР

Зачепилівська районна державна адміністрація

Підприємцям, керівникам і працівникам підприємств, а також тим, хто планує започаткувати власну справу 

05 січня 2006 року набрав чинності Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” основною метою якого було упорядкування процедур видачі документів дозвільного характеру.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів.
На виконання вимог ЗУ „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Зачепилівському районі, спрощення та оптимізації процедур надання документів дозвільного характеру в Зачепилівській районній державній адміністрації створено дозвільний центр.
Дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.
В приміщенні дозвільного центру суб’єкти господарської діяльності (фізичні особи-підприємці та юридичні особи) можуть отримати консультації від адміністраторів та представників дозвільних служб району та виконавчих органів Зачепилівської районної державної адміністрації щодо порядку отримання документів дозвільного характеру, дія яких розповсюджується в межах Зачепилівського району.
Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення  господарської діяльності або видів господарської діяльності.

 

Дозвільний центр Центру надання
адміністративних послуг Зачепилівської
районної державної адміністрації
за адресою: 64401,
сел. Зачепилівка, вул. Сведлова, 9а
тел. (05761) 5-11-55 
ДЕРЖАВНИЙ АДМІНІСТРАТОР ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Педаш Віра Геннадіївна – державний адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації.
Державний адміністратор - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних та районних  у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів.
Основними завданнями державного адміністратора є:
- надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;
- прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;
- видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;
- забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;
- організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта;
- контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі  документів дозвільного характеру;
- формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;
- інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;
- ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;
- координація діяльності дозвільного центру;
- видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру;
- складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
ЯК ОТРИМАТИ ДОКУМЕНТ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ?
1. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором або представником місцевого дозвільного органу за принципом організаційної єдності.
2. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням  уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами.
3. До заяви додаються:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
4. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються  за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
5. Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.
6. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
7. Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.
Державний адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи згідно із законом.
8. Заява та документи, що додаються до неї, передаються адміністратором до місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.
9. Місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання від державного адміністратора або безпосередньо від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи в дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законом, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом одного робочого дня  відповідні документи (письмове  повідомлення) адміністратору або суб'єкту господарювання.
У письмовому повідомленні про відмову у видачі документа дозвільного характеру  зазначаються  передбачені законом підстави для такої відмови.
10. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від місцевого дозвільного органу відповідного документа дозвільного характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру. У разі якщо законом  передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, державний адміністратор зобов'язаний повідомити про це суб'єкта господарювання.
Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу, якщо така плата передбачена законом.
Державний адміністратор не пізніше наступного дня з дня отримання документа, що засвідчує внесення плати за його видачу, передає такий документ відповідному місцевому дозвільному органу. Копія цього документа залишається у державного адміністратора.
11. Письмове повідомлення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру видається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.
У разі нез'явлення суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви про видачу документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, державний адміністратор направляє письмове повідомлення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення.

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через
Дозвільний центр

№ з/п

Назва документу дозвільного характеру

Закон України

1.

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Земельний кодекс України

2.

Рішення про продаж земельної ділянки державної та комунальної власності

Земельний кодекс України

3.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу»

4.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

Закон України «Про ветеринарну медицину»

5.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропромислових ринків.

Закон України  «Про безпечність та якість харчових продуктів»

 

6.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

Закон України «Про ветеринарну медицину»

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди