64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Проекти регуляторних актів

                                                                                                  ПРОЕКТ

13.06.2017

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про визначення на конкурсних

засадах підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого

органу

 

 

Керуючись статтями 6, 16, 20, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами), з метою державного регулювання пасажирських перевезень, визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Зачепилівського  району:

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу (додається).

2. Затвердити перелік документів, що подаються для участі в конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

(додається).

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (Шаповал Т.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавчо порядку та організацію укладання договору між районною державною адміністрацією та переможцем конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування у районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                           А.Л.КОНОПЛЯ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                

Розпорядження голови

Зачепилівської районної

державної адміністрації

 

__________________ № ______

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу

 

 

 I. Загальні положення

 

1. Умови конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Зачепилівського району (далі – Умови) розроблені відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.

2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу (далі – конкурс).

 

3. Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Зачепилівського району (приміські маршрути), є Зачепилівська районна державна адміністрація Харківської області (далі - Організатор).

 

4. Об’єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

 

II. Вимоги до претендентів

 

1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень та відповідають цим Умовам (далі - претенденти).

 

2. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

надають послуги з перевезень;

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;  

представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

III. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу (далі – конкурсний комітет).

 

2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

предмет конкурсу;

умови конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

3. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи: 

заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, згідно із встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

 
4. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. 
Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.
Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним
 обґрунтуванням.
Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі претенденти на
участь у конкурсі мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

IV.            Процедура проведення конкурсу

 

  1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

  Основні критерії відбору переможця:

           найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

           кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

           наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення

засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

 

2. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу.

 

3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

  Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

 

  Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

         4. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету .

         Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом      15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

         2. Неврегульовані спори розв’язуються в установленому законодавством порядку.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   О.Л.Соколов

 

Шаповал Т.В.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                   

Розпорядження голови

Зачепилівської районної

державної адміністрації

 

__________________ № ______

 

 

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються для участі в конкурсі з визначення

підприємства (організації) для здійснення функцій

робочого органу

 

1. Заява для участі в конкурсі за формою, згідно з додатком;

2. Завірена копія статуту та виписка, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3. Завірені копії документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту та їх освіту;

4. Завірені копії документів, що підтверджують наявність офісного приміщення, легкових автомобілів, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку.

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   О.Л.Соколов

 

Шаповал Т.В.

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Переліку документів, що подаються для участі в конкурсі з визначення підприємства (організації)  для здійснення функцій  робочого органу

 

 

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі на визначення робочого органу

_______________________________________

 

претендує на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу.

З умовами проведення конкурсу, об’єктом конкурсу та його основними

характеристиками ознайомлений.

1.ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Повне найменування суб’єкта господарювання

___________________________________________________________

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання:

___________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання

___________________________________________________________

Телефон: Факс:

_________________ ________________

II.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СУБЇЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поштовий індекс:

__________________________

Область:

____________________________

Район:

__________________________

Місто (село):

_____________________________

Вулиця:

__________________________

Будинок, кімната:

_____________________________

 

 

Продовження додатка

 

 

III.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ

 

1.Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (організацію).

2.Завірена копія Статуту (Положення) підприємства (організації).

3.Завірені копії документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту та їх освіту.

4.Завірені копії документів, що підтверджують наявність офісного приміщення, легкових автомобілів, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку.

Усі дані, викладені в поданих документах, відповідають дійсності.

__________20__р._______________                           _____________________

                             (підпис заявника)                                          (прізвище, ім’я та по батькові)

 

М. П.

Заяву прийнято___________20 __р.           _____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи)

 

 

 

 

 

 

 

 Керівник апарату

 районної державної адміністрації                                       О.Л.Соколов

 

Шаповал Т.В.

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту розпорядження голови

районної державної адміністрації «Про визначення на конкурсних

засадах підприємства (організації) для здійснення функцій

робочого органу»

 

 

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу розроблено відділом економічного розвитку та торгівлі Зачепилівської районної державної адміністрації.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі - Порядок) Зачепилівською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження голови районної державної адміністрації Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою визначення підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

 

2. Цілі державного регулювання.

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

Метою розроблення проекту розпорядження є визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернативними способами досягнення цілі є:

- не приймати запропонований регуляторний акт.

В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників - переможців.

 

Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги:

розв’язує існуючу проблему та відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, утворено комітет з визначення робочого органу, розроблено умови проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, форми заяви щодо участі у конкурсі.

В умовах чітко визначено хто може брати участь у конкурсі а також критерії відбору переможця (має відповідних фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень).

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

- зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

- заміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

- зміна кон’юнктури ринку перевезень.

Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу на здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації дозволить забезпечити на належному рівні роботу конкурсного комітету по визначенню робочого органу (підприємства, організації) та роботу конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:

 

   

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Районна державна адміністрація

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, спрощення роботи органів виконавчої влади при організації перевезень.

На підготовку та оприлюднення регуляторного акту та документів до нього

Суб’єкт господарської діяльності (перевізник)

Суб’єкти господарювання матимуть можливість одержання додаткових видів робіт та збільшення прибутків після отримання права надавати послуги з організації конкурсів на перевезення пасажирів

на підготовку документів для участі у конкурсі

Населення

(споживачі послуг)

 

Отримання якісних послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району

Реалізація не пот-ребує додаткових матеріальних або інших витрат

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Постійно з дня опублікування.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

8. Показники результативності регуляторного акту:

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу,

підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:

1. кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень, в тому числі кількість претендентів, що подали документ на конкурс;

2. розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;

3. розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акту;

4. рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Додаткові показники результативності регуляторного акту:

- обсяг коштів від надання послуг з перевезення пасажирів або надання  транспортних послуг;

- кількість скарг від населення з надання неякісних послуг перевізниками з пасажироперевезень населенню району.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект розміщено на офіційному сайті Зачепилівської районної державної адміністрації, після прийняття проекту -  розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування населення). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом економічного розвитку та торгівлі Зачепилівської районної державної адміністрації.

 

Начальник відділу

економічного розвитку і торгівлі

районної державної адміністрації                                                     Т.В.Шаповал

 


ПРОЕКТ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 12 серпня 2015 року № 165 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації»


Відповідно до пункту 1 частини першої статті 6, пункту 4-1 частини першої статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», пункту 3 Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118, та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 853 «Про внесення зміни до Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг»  внести зміни до розпорядження Зачепилівської районної державної адміністрації
від 12 серпня 2015 року № 165 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Зачепилівському районному управлінні юстиції Харківської області від 18 серпня 2015 року № 2/97, а саме:

                                                                                                    

1. виключити пункт 9  Положення про Центр надання адміністративних послуг.

 

 

Голова Зачепилівської районної державної

адміністрації Харківської області                                                А.Л. КОНОПЛЯ

 

Аркуш погодження додається.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації Харківської області

______________ 2015 р. № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Зачепилівської районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в межах Зачепилівського району.

 

2. Центр – це постійно діючий робочий орган Зачепилівської районної державної адміністрації.

 

3. Рішення  щодо  утворення,  ліквідацію  або  реорганізацію Центру  приймається головою Зачепилівської районної держадміністрації.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

 

5. Основними завданнями Центру є:

 

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

 2) спрощення   процедури   отримання   адміністративних   послуг    та поліпшення якості їх надання;

 

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади,  визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади,  перелік яких затверджується  Кабінетом Міністрів України.

 

7. У Центрі, за рішенням голови Зачепилівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

 

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Зачепилівської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Зачепилівської районної держадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації.

 

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

12. Основними завданнями адміністратора є:

 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

5) здійснення контролю  за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення Центру у структурі районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. 

 

15. Центр очолює керівник структурного підрозділу Зачепилівської районної державної адміністрації, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. 

 

16. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Зачепилівської районної державної адміністрації. 

 

17. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 

2) організовує  діяльність Центру,  у тому числі  щодо  взаємодії   із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 

3)  координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

7) може здійснювати функції адміністратора;

 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

19. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два рази на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

Графік прийому суб’єктів звернень:

Понеділок з 8-00 до 17-00;

Вівторок   з 8-00 до 20-00;

Середа      з 8-00 до 17-00;

Четвер       з 8-00 до 20-00;

П’ятниця  з 8-00 до 16-00;

Субота     з 8-00 до 15-00;

Неділя – вихідний.

За рішенням голови Зачепилівської районної держадміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

Начальник Центру надання
адміністративних послуг Зачепилівської

районної державної адміністрації                                                        О.В. Васильковська

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” районна державна оприлюднює проект розпорядження голови Зачепилівської районної державної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

 (16.11.2015 року)

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів  міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 1992 року, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.10.2012 № 1182 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України і державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 №82/20” та з метою забезпечення відповідності розпоряджень голови районної державної адміністрації вимогам чинного законодавства України:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня 2007 року №202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», зареєстрованого Зачепилівським районним управлінням  юстиції 16.07.2007 року №2/75.

 

2. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Загнія І.І.

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                        А.Л. КОНОПЛЯ 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


проекту розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

         Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.10.2012 № 1182 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України і державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 №82/20”, з дотриманням вимог законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

         Проект розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» (далі – Проект розпорядження) розроблено начальником відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.10.2012 № 1182 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України і державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 №82/20”

         Запропонований Проект розпорядження зумовлений тим, що втратив чинність   Наказ Міністерства економіки України і державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 №82/20 “Про затвердження Рекомендацій щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реаліації інвестиційних проектів.”

  З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства необхідно прийняти розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

2.Визначення цілі державного регулювання:


         Основною метою розробка  даного проекту розпорядження голови райдержадміністрації є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови Зачепилівської районної державної адміністрації.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених

цілей

         Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що  втратив чинність   Наказ Міністерства економіки України і державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 №82/20 “Про затвердження Рекомендацій щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реаліації інвестиційних проектів.”

         Друга альтернатива - прийняття регуляторного акта «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 липня  2007 року № 202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». 

Для досягнення зазначеної цілі приймається альтернатива № 2.


4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

         Запропонованим Проектом розпорядження передбачається визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.07.2007202 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

         Розробка Проекту розпорядження здійснюється за принципами законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), прозорості та врахування громадської думки.

         Дія регуляторного акта поширюється на Зачепилівський район Харківської області. Регуляторний акт доводиться до відома учасників відносин шляхом розміщення на офіційніому сайті Зачепилівської  районної державної адміністрації Харківської області (zacheprda.gov.ua) та районній газеті “Горизонти Зачепилівщини”.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

         Впровадження в дію Проекту розпорядження дозволить привести власні

нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

         Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

Сфера інтересів

 Вигоди

Витрати

Держави

Приведення у

відповідність до норм

чинного законодавства

розпорядження районної

державної адміністрації

Не передбачаються

Суб'єктів господарювання

Не передбачаються

Не передбачаються

Громадян

Не передбачаються

Не передбачаються

 

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності регуляторного акта

         Виконання вимог Проекту розпорядження не потребує додаткових грошових витрат. Проінформованість суб'єктів господарювання з Проектом розпорядження забезпечується його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті Зачепилівської райдержадміністрації та районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись згідно із вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

         Повторного відстеження регуляторний акт не потребує.


 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі районної державної адміністрації                                   Т.В.Шаповал

 

 

 

 

Проект розпорядження "Про затвердження Положення про Центр  надання  адміністративних  послуг Зачепилівської районної  державної адміністрації"

Про затвердження Положення

про Центр   надання  адміністративних 

послуг  при   Зачепилівській  

районній  державній адміністрації

 

   Відповідно до  статті 6, частини 1 статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,  постанови   Кабінету   Міністрів   України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації (додається).
2. Начальнику Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації Васильковській О.В. забезпечити подання цього розпорядження в установленому порядку на державну реєстрацію до Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 вересня 2013 року № 357 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації».
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
5. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                  В.А. Борішко

Васильковська О.В. 5-15-64

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника  голови районної державної адміністрації

__________________ 2014 р. № _______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Зачепилівської районної державної адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в межах Зачепилівського району.
2. Центр – це постійно діючий робочий орган Зачепилівської районної державної адміністрації.
3. Рішення  щодо  утворення,  ліквідацію  або  реорганізацію Центру  приймається головою Зачепилівської районної держадміністрації.
4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.
5. Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення   процедури   отримання   адміністративних   послуг    та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади,  визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади,  перелік яких затверджується  Кабінетом Міністрів України.
7. У Центрі, за рішенням голови Зачепилівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.
8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
9. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.   
10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Зачепилівської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Зачепилівської районної держадміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації.
12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
13. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю  за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.                                                            
14. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
15. Координацію роботи щодо діяльності Центру покладено на начальника відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, контроль за здійсненням функцій керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру – на першого заступника голови районної державної адміністрації.
16. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Зачепилівської районної державної адміністрації.  
17. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує  діяльність Центру,  у тому числі  щодо  взаємодії   із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3)  координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.
18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
19. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два рази на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.
За рішенням голови Зачепилівської районної держадміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.


Заступник керівника апарату
районної державної адміністрації                     О.Л.Соколов


Васильковська О.В. 5-15-64

 

 


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА


   Проекту розпорядження першого заступника голови Зачепилівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації». Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Частиною 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачена необхідність затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Регламент). У зв’язку з цим виникає проблема відсутності затвердженого Регламенту, яку неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, бо затвердження вказаного документа за своїм характером є регуляторним актом. На сьогоднішній день відсутні чинні регуляторні акти, які б дозволяли вирішити вказану проблему. Відсутність затвердженого Регламенту негативно впливає на Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Центр), перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг, Зачепилівську районну державну адміністрацію як орган, що утворив Центр, суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення, які виявили бажання отримати адміністративну послугу через Центр.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Зачепилівському районі  шляхом створення та функціонування Центру. Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.
Одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження першого заступника голови Зачепилвської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної держаної адміністрації», яким затверджується Регламент. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних  послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.
Альтернативним є збереження існуючого стану справ. У такому випадку Центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення. Дана альтернатива не відповідає вимогам Закону України «Про адміністративні послуги».
Як бачимо, найбільш прийнятним є обрання першого способу досягнення визначених цілей державного регулювання.
4. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи.
Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту, яким передбачено  створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку  взаємодії в одному приміщенні адміністратора  та  державного адміністратора  при організації надання адміністративних послуг шляхом  їх  взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде затверджено Регламент, що забезпечить ефективне функціонування Центру та спростить процедуру надання адміністративних послуг.
Зовнішні фактори не мають жодного впливу на дію регуляторного акта.
Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових витрат часу та коштів суб’єктів звернення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів надання адміністративних послуг.
Державний нагляд та контроль здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших чинних нормативно – правових актів шляхом проведення базового, повторного, періодичного відстеження результативності регуляторного акта.
Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи будуть ознайомлені з ним та матимуть можливість впровадження та виконання його вимог.
6. Очікувані результати прийняття акта.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.
Немає    Зменшення обсягу звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, зменшення витрат часу на консультування заявників, збільшення часу на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

Таблиця «Аналіз вигод та витрат»

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Органи влади

На утримання центру надання

адміністративних послуг.

-   відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-   дотримання принципу організаційної єдності;

-   раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-   мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-   вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-   мінімізація корупційної складової;

-   оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-   налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

 

 

-   формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Суб’єкти господарювання

Фізичні особи

Немає

-   доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

-   належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-   мінімізація часу на очікування в черзі;

-   мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-   можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-   отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-   вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-   визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-   наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації   про стан, хід та результати розгляду їх звернень;

-   отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності.

Суб’єкти надання адміністративних послуг

Немає

Зменшення обсягу звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, зменшення витрат часу на консультування заявників, збільшення часу на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

7. Обґрунтування строку дії акта.
Постійно з дня офіційного опублікування, що дозволить забезпечити ефективне функціонування Центру та спростити процедуру надання адміністративних послуг.
8. Визначення показників результативності акта.
Показниками результативності акта є:
–розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;
–кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
–розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
–рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
–кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру (в тому числі до дозвільного центру);
–кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;
–середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;
–кількість скарг на роботу Центру.
Забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної інформації, суб’єктам господарювання та фізичних осіб, Центр буде шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Зачепилівської районної державної адміністрації.
Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому даних, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Також здійснюватиметься розгляд пропозицій та зауважень, які надійдуть до Зачепилівської районної державної адміністрації з питань роботи Центру.
Відстеження результативності регуляторного акта включає:
–виконання заходів з відстеження результативності;
–підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:
–базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;
–повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;
–періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.


Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                          В.А.Борішко

 

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

(27.11.2014 року)

Проекту розпорядження першого заступника голови Зачепилівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації». Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Частиною 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачена необхідність затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Положення). У зв’язку з цим виникає проблема відсутності затвердженого Положення, яку неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, бо затвердження вказаного документа за своїм характером є регуляторним актом. На теперішній час відсутні чинні регуляторні акти, які б дозволяли вирішити вказану проблему. Відсутність затвердженого Положення негативно впливає на центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Центр) перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг, Зачепилівську районну державну адміністрацію як орган, що утворив Центр, суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення, які виявили бажання отримати адміністративну послугу через Центр.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Ціллю державного регулювання є затвердження Положення з метою забезпечення ефективного функціонування Центру та спрощення процедури надання адміністративних послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

Одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження першого заступника голови Зачепилівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації», яким затверджується Положення. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

Альтернативним є збереження існуючого стану справ. У такому випадку Центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення. Ця альтернатива не відповідає вимогам Закону України «Про адміністративні послуги».

Таким чином, найбільш прийнятним є обрання першого способу досягнення визначених цілей державного регулювання.

4. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Положення, яким передбачено  створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку  взаємодії в одному приміщенні адміністратора  та  державного адміністратора  при організації надання адміністративних послуг шляхом  їх  взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде затверджено Положення, що забезпечить ефективне функціонування Центру та спростить процедуру надання адміністративних послуг.

Зовнішні фактори не мають жодного впливу на дію регуляторного акта.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових витрат часу та коштів суб’єктів звернення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів надання адміністративних послуг.

Державний нагляд та контроль здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших чинних нормативно-правових актів шляхом проведення базового, повторного, періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи будуть ознайомлені з ним та матимуть можливість впровадження та виконання його вимог.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Таблиця «Аналіз вигод та витрат»

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Органи влади

На утримання центру надання

адміністративних послуг.

-   надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги»;

-   зниження рівня корупційних ризиків;

-   покращення умов надання адміністративних послуг суб’єктам  звернення;

-   формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Суб’єкти господарювання

Фізичні особи

Немає

-   створення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг;

-   забезпечення потреби суб’єктів звернення в отриманні адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

-   захист прав та інтересів суб’єктів звернення,;

-   спрощення та оперативність процедури отримання адміністративних послуг.

Суб’єкти надання адміністративних послуг

Немає

   зменшення обсягу звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг;

   зменшення витрат часу на консультування заявників;

   збільшення часу на підготовку результатів надання адміністративних послуг.

7. Обґрунтування строку дії акта.

Постійно з дня офіційного опублікування, що дозволить забезпечити ефективне функціонування Центру та спростити процедуру надання адміністративних послуг.

8. Визначення показників результативності акта.

Показниками результативності акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру (в тому числі до дозвільного центру);

кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;

кількість скарг на роботу Центру.

Забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної інформації суб’єктам господарювання та фізичних осіб Центр буде шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Зачепилівської районної державної адміністрації.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Також здійснюватиметься розгляд пропозицій та зауважень, які надійдуть до Зачепилівської районної державної адміністрації з питань роботи Центру.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

виконання заходів з відстеження результативності;

підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;

повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                          В.А.Борішко

 

Васильковська О.В., 5-15-64

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
при Зачепилівській районній державній адміністрації

Про затвердження Регламенту Центру  надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації
Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови  Кабінету   Міністрів України від 01 серпня   2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання:
1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг при  Зачепилівській районній державній адміністрації (додається).
2. Начальнику Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації Васильковській О.В. забезпечити подання цього розпорядження в установленому порядку на державну реєстрацію до Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
4. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Перший      заступник     голови
районної державної адміністрації                                                 В.А. Борішко


Васильковська О.В. 5-15-64

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг при Зачепилівській
районній державній адміністрації

І. Загальні положення
1. Регламент центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».
3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням наступних принципів:
- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
- стабільності;
- рівності перед законом;
- відкритості та прозорості;
- оперативності та своєчасності;
- доступності інформації про надання адміністративних послуг;
- захищеності персональних даних;
- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
- неупередженості та справедливості;
- доступності та зручності для суб’єктів звернення.
4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та даним Регламентом.
ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр
5. Центр розміщується в центральній частині селища з розвинутою транспортною інфраструктурою.
На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформації на вивіска з найменуванням Центру.
Графік роботи Центру затверджується головою Зачепилівської районної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Вхід до Центру облаштовується пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями або кнопкою виклику працівників Центру.
На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.
6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.
Відкрита частина включає:
-сектор прийому;
-сектор інформування;
-сектор очікування;
-сектор обслуговування.
Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.
Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).
Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.
Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.
7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.
8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг:
- у секторі інформування розміщується інформаційні стенди в зручному для перегляді місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг;
- сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.
9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.
10. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, ім’я, по батькові та посади адміністратора Центру.
11. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.
12. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:
- найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сайту, електронної пошти;
- графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
- строки надання адміністративних послуг;
- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
- платіжні реквізити для платних адміністративних послуг;
- прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
- положення про Центр;
- регламент Центру.
13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується в доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.
14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.
15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом інформування в будь-який зручний для них спосіб.
16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.
ІІІ. Інформаційна та технологічна картка адміністративних послуг
17. Зачепилівська районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Зачепилівську району державну адміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.
ІV. Робота інформаційного підрозділу Центру
19. Для консультування суб’єктів звернення із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернень у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.
Інформаційний підрозділ Центру:
- інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;
- консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
- надає іншу інформацію та допомогу, що необхідна суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.
20. Зачепилівська районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу Центру на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
21. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.
Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.
22. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.
V. Керування чергою у Центрі
23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворення черги, а у випадку її утворення – для керування чергою.           
24. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (телефоном або електронною поштою). Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.
25. Центр може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.
VI. Прийняття заяви та інших документів у Центрі
26. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.
27. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
28. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладання) або, в передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
29. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
30. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
31. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
32. Адміністратор складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. Форма опису затверджується даним розпорядженням (додаток 1).
33. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складання. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу – в електронній формі.
34. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пе\акета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку ), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
35. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. Форма журналу реєстрації затверджується даним розпорядженням (додаток 2).
36. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
37. Якщо під час прийняття вхідного пакета документів адміністратор Центру виявив факт відсутності одного чи декількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги), та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.
38. При реєстрації вхідного пакета документів з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомлені-описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.
39. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та в журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакета документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).
40. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакета документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.
41. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
42. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг. Форма листа-проходження справи затверджується даним розпорядженням (додаток 3).
VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)
43. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові наданя адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі-проходженні мсправи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
44. Передача справи у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Зачепилівською районною державною адміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом передачі через представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
45. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної особи до листа-проходження справи.
46. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.
47. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
- своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
- у разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.
VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення
48. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги (у разі негативного результату стосовно надання адміністративної послуги суб’єкт надання складає мотивовану відмову із зазначенням підстав відмови та можливих шляхів їх усунення), формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі-проходженні справи.
49. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі.
50. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його уповноваженому представникові у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує повноваження представника), або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.
51. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів, або його неотримання в Центрі протягом двох місяців, відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації, вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.
52. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
53. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.
54. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (скановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги, опис наданих заявником документів, лист-проходження справи, копія документа, що підтверджує внесення плати за надання адміністративної послуги (у разі, коли така плата передбачена законом), інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається у Центрі.
Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.


Заступник керівника апарату
районної державної адміністрації                     О.Л.Соколов


Васильковська О.В.

 

 

 

Проект розпорядження «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації»

(01.07.2014 року)

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг,
що надаються через центр
надання адміністративних послуг
при Зачепилівській районній
державній адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 13, 19, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 6 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з метою створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг на території Зачепилівського району:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації, що додається.

2. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації (І.А.Галіней) забезпечити подання цього розпорядження в установленому порядку на державну реєстрацію до Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження першого заступника голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року №515 «Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації».

4. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів  9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.А.Борішка.

Голова районної
державної адміністрації                                      О.В.ПОДКОЛЗІНА

 

Перелік
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній
державній адміністрації

 1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням

9. Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11. Реєстрація громадського об’єднання

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

27. Реєстрація місця проживання особи

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи

29. Реєстрація місця перебування особи

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

39. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47. Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї

48. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

49. Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

50. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок державної та комунальної власності

51. Прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

52. Прийняття рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

53. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

54. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

55. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

56. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

57. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

57.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

57.2. Експлуатаційні дозвіли

для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів

57.3. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків

57.4. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

57.5. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

57.6. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

57.7. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі районної державної адміністрації                                           Т.В.Шаповал

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту розпорядження голови

Зачепилівської районної державної адміністрації

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративний послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації»

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

 Прийняття розпорядження голови Зачепилівської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Зачепилівському районі, а саме:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- розміщення представників органів, які надають адміністративні послуги, в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документу як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуги необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги.

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, а також забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Зачепилівському районі, шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

- забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та громадянами адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом  «Єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором;

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та громадянам до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації згідно графіку їх роботи;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих довільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 Прийняття даного проекту розпорядження дасть можливість:

- скоротити кількість документів та процедурних дій, необхідних для отримання адміністративних послуг;

- безкоштовно одержувати необхідну інформацію суб’єктам господарювання та громадянам при отриманні адміністративної послуги;

- реалізувати права та інтереси громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акту.

На підставі вище викладеного можна дійти висновку, що  ця альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можна розглянути й інше вирішення даного питання, а саме: не визначення переліку адміністративних послуг.

Дана позиція щодо відмови регулювання цієї проблеми залишає систему надання адміністративних послуг окремими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими суб'єктами надання адміністративних послуг. Зазначене порушує вимоги частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», створює незручності для суб'єктів звернень, якими витрачатиметься додатковий час для їх отримання, а також призводить до ризиків проявам корупції. У зв'язку з чим ця альтернатива є неприйнятною.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання проблеми.

Запропонованим проектом розпорядження передбачається затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районної державної адміністрації.

Для реалізації цього розпорядження районною державною адміністрацією передбачається здійснення наступних дій:

- організація надання адміністративних послуг відповідно до Переліку у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- вжиття заходів щодо спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

Також здійснюватимуться необхідні організаційні заходи для реалізації розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 N 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», яким затверджено Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, тобто забезпечення надання адміністративних послуг, що включені до вказаного переліку, виключно через центр.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

5.1. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акту може вплинути економічна криза. Не стабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором може бути темп інфляції, при якому вартість (у разі платності) адміністративних послуг може значно підвищуватись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами та суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

5.3. Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.

Нагляд за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись районною державною адміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженнях даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- дотримання принципу організаційної єдності;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедури дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (звільнення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

- доступність та зручність;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо) у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги (у разі платності);

- отримання в приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформлені  документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи Центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративної послуг у одному приміщенні за принципом «Єдиного вікна»;

- мінімізація часу на очікування в  черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги (у разі платності);

- отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються

 

7. Запропонований строк дії регуляторного акту.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Зачепилівській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може використовуватися протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні є нереальним, Тому дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту (дія регуляторного акта поширюється на мешканців Зачепилівського району та суб’єктів господарювання, які зареєстровані у Зачепилівському районі);

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних послуг, які надаються через центр, відповідно до Переліку адміністративних послуг, що затверджується цим розпорядженням;

- загальна кількість наданих адміністративних послуг;

- кількість суб'єктів надання адміністративних послуг, які залучені за принципом організаційної єдності до надання адміністративних послуг через центр;

- час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акт (середній час надання адміністративної послуги);

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення поряду та якості надання адміністративних послуг через центр;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджету та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Передбачається що час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, на отримання адміністративних послуг зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений на офіційному веб-сайті Зачепилівської районної державної адміністрації (zacheprda.gov.ua) розділ - “Регуляторна діяльність”.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом економічного розвитку і торгівлі Зачепилівської районної державної адміністрації у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливі, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

Розробник:

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі Зачепилівської

районної державної адміністрації                                                   Т.В.Шаповал

 

 

 

 


Проект розпорядження «Про  визнання  таким,  що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року №334 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в одному приміщенні»

(12.10.2011 року)

 

            Про  визнання  таким,             що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації              від

26.10.2007 року №334 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в одному приміщенні»

З метою упорядкування нормативно-правових актів Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, відповідно до абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  від 07.04.2011 р. № 3204-VI, статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 2,3,4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 « 731 (зі змінами):

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної державної адміністрації від 26.10.2007 року №334 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності», зареєстрованого в Зачепилівському районному управлінні юстиції від 08.10.2007 року №4/77.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова
районної державної адміністрації                                                      Л.Д.Кобильська


 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту розпорядження голови районної державної адміністрації “Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року № 334 “Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщення  ”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

В зв’язку з набиранням з 01.04.2010 року чинності Закону України від 11.02.2010 року №1896-IV «Про внесення змін до Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», районні державні адміністрації позбавлені повноважень щодо затвердження Положення про державного адміністратора та Порядків взаємодії представників місцевих дозвільних органів,державного адміністратора, суб’єкта господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності за погодженням з
територіальним органом уповноваженого органу.

 

2.Визначення цілі державного регулювання:Приведення регуляторних актів - розпорядження голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року № 334 “Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщення  ”, у відповідність з нормами діючого законодавства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей:

Неврегульованість цього питання може призвести до ситуації, коли одні і ті ж суспільно-правові відносини будуть регулюватись різними нормативно-правовими актами, що суперечать один одному та вимогам чинного законодавства.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми:

Представлений проект регуляторного акту передбачає втрату чинності Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщення. В подальшому державний адміністратор апарату райдержадміністрації користується  порядком його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання, що передбачено Законом України від 7 квітня 2011 року № 3204-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Дія акту поширюється на Зачепилівський  район Харківської області. Акт доводиться до відома учасників відносин через засоби масової інформації та шляхом розсилки в паперовому вигляді.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Затвердження даного проекту розпорядження надасть можливість досягнути визначених цілей щодо дотримання чинного законодавства сторонами правових відносин. Реалізація засад запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат:

Прийняття вищевказаного регуляторного акту дозволить уникнути ситуації, коли одні і ті ж суспільно-правові відносини будуть регулюватись різними нормативно-правовими актами, що суперечать один одному та вимогам чинного законодавства, дозволить звести до мінімуму можливості для корупції, пов'язаної з отриманням дозвільних документів. Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта:

Постійно з дня опублікування.

 

8. Показники результативності регуляторного акта:

Скорочення часових витрат суб'єктів господарювання на отримання документів дозвільного характеру.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:

При проведенні відстеження результативності регуляторного акту буде проведено аналіз роботи дозвільного центру щодо видачі документів дозвільного характеру.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                             Л.Д. Глянь

 

Пашкова С.І.                                               Проект розпорядження «Про  визнання  таким,  що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року №335 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

(12.10.2011 року)

          Про  визнання  таким, що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року №335 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

З метою упорядкування нормативно-правових актів Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, відповідно до абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  від 07.04.2011 р. № 3204-VI, статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 2,3,4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 « 731 (зі змінами):

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної державної адміністрації від 26.10.2007 року №335 «Про затвердження Порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру», зареєстрованого в Зачепилівському районному управлінні юстиції від 08.10.2007 року №5/78.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова
районної державної адміністрації                                         Л.Д.Кобильська


 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

     проекту розпорядження “Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року

№ 335 “Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності”.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

В зв’язку з набиранням з 01.04.2010 року чинності Закону України від 11.02.2010 року №1896-IV «Про внесення змін до Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», районні державні адміністрації позбавлені повноважень щодо затвердження Положення про державного адміністратора та Порядків взаємодії представників місцевих дозвільних органів,державного адміністратора, суб’єкта господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності за погодженням з
територіальним органом уповноваженого органу.

 

2.Визначення цілі державного регулювання:

Приведення регуляторних актів - розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» 26.10.2007 року № 335, у відповідність з нормами діючого законодавства.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей:

Неврегульованість цього питання може призвести до ситуації, коли одні і ті ж суспільно-правові відносини будуть регулюватись різними нормативно-правовими актами, що суперечать один одному та вимогам чинного законодавства.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми:

Представлений проект регуляторного акту передбачає втрату чинність Положення про адміністратора та порядку його взаємодії із представниками місцевих дозвільних органів. В подальшому державний адміністратор користуватиметься в роботі Положенням про державного адміністратора та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання, що передбачено Законом України від 7 квітня 2011 року № 3204-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Дія акту поширюється на Зачепилівський район Харківської області. Акт доводиться до відома учасників відносин через засоби масової інформації та шляхом розсилки в паперовому вигляді.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Затвердження даного проекту розпорядження надасть можливість досягнути визначених цілей щодо дотримання чинного законодавства сторонами правових відносин. Реалізація засад запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат:

Прийняття вищевказаного регуляторного акту дозволить уникнути ситуації, коли одні і ті ж суспільно-правові відносини будуть регулюватись різними нормативно-правовими актами, що суперечать один одному та вимогам чинного законодавства, дозволить звести до мінімуму можливості для корупції, пов'язаної з отриманням дозвільних документів. Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта:

Постійно з дня опублікування.

 

8. Показники результативності регуляторного акта:

Скорочення часових витрат суб'єктів господарювання на отримання документів дозвільного характеру.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:

При проведенні відстеження результативності регуляторного акту буде проведено аналіз роботи дозвільного центру щодо видачі документів дозвільного характеру.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                             Л.Д. Глянь

 

Пашкова С.І.                                               

 

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди