64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної адміністрації
15 березня 2013 року № 82

ПОРЯДОК
роботи громадської приймальні з надання
безоплатної первинної правової допомоги

Загальні положення

Громадська приймальня з надання безоплатної правової первинної допомоги (далі – Приймальня) створюється для надання Зачепилівською державною адміністрацією безоплатної первинної допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.
Приймальня утворюється за рішенням голови районної державної адміністрації.
  Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:
- верховенства права;
- законності;
- доступності безоплатної правової допомоги;
- забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

Роботу Приймальні, організовує та контролює відповідальний працівник, обов’язки на якого покладаються головою районної державної адміністрації з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.
Для належної роботи Приймальні голова районної державної адміністрації виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.
Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.
Графік роботи Приймальні (додаток) оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішується в приміщенні, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.
Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації, а за наявності технічного обладнання – комп’ютерної реєстрації.
Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.
Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.
Для забезпечення ефективної роботи приймальні голова районної державної адміністрації за поданням відповідального працівника залучає працівників органу, при якому створена приймальня, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.
Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у голови районної державної адміністрації. Голова районної державної адміністрації розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

Порядок розгляду звернень осіб


Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених цим Порядком, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні районної державної адміністрації .
Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених цим Порядком, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
Районна державна адміністрація у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених цим  Порядком, з питань, що віднесені до її повноважень, зобов’язана надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.
Якщо у зверненні особи міститься лише прохання надання правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня отримання звернення.
Районній державній адміністрації забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених цим Порядком, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції районної державної адміністрації, при якій створена Приймальня та до якої надійшло звернення особи, районна державна адміністрація протягом п’яти календарних днів повинна надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
Під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, районна державна адміністрація, при якій створена Приймальня та яка розглядає звернення, зобов’язана роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:
- одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
- користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у районній державній адміністрації;
- на заохочення головою районної державної адміністрації за сумлінне виконання своїх обов’язків;
- направляти особу до органу, до компетенції якого належить вирішення питання;
Голова районної державної адміністрації за поданням відповідального працівника Приймальні може залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.
Працівники Приймальні зобов’язані:
- здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених головою районної державної адміністрації, згідно із затвердженим графіком роботи;
- дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;
- вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;
- дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
- не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
- приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;
- консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
- дотримуватись етичних норм, бути коректним та ввічливим у спілкування з особою, що звертається;
- повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з головою районної державної адміністрації у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
- не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, за мовними або іншими ознаками.
Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:
- за якість та повноту наданої правової допомоги;
- за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди