64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Правила внутрішнього розпорядку відділу освіти

 

Додаток №8 
До Колективного договору 
між адміністрацією відділу освіти 
та профспілковим комітетом відділу освіти 
на 201
5-2018 рр.

 

 


«ПОГОДЖЕНО»  
На зборах трудового колективу  
«1
0» квітня 2015 року  
Протокол № 1  

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Начальник відділу освіти 
Зачепилівської районної
державної адміністрації
__________
Л.В.Юшко
«1
0» квітня 2015 р.

 

 

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ОСВІТИ


І.Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України працівники відділу освіти мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою  праці відповідно до її якості і не нижче встановленого державного мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та урахування потреб.
В районному відділі освіти трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

1. Працівники райво мають право вільно обирати види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
Працівники відділу освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
2. При прийнятті на роботу адміністрація райво зобов’язана зажадати від особи, що працевлаштовується:
- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку, військовозобов’язані пред’являють військовий квиток.
Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіти чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії, яких завіряються в райво і залишаються в особовій справі працівника.
При укладенні трудового договору забороняється вимагати гаціональну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
3. Посади працівників райво заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, затвердженого Міністерством освіти України від 5 серпня 1993 року № 293
4. Працівники райво можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
5. Прийняття на роботу оформляється наказом, який оголошується працівнику під підпис.
6. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.
7. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.
Трудові книжки працівників райво зберігаються в райво.
Відповідальність за організацією ведення обліку зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника райво.
8. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація зобов’язана:
- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та умови праці відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;
- проінструктувати працівника з техніки безпеки та протипожежної хорони.
9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
10. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
Звільнення працівників райво за результатами атестації, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
11. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти.
12. Адміністрація зобов’язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством.
Записи про звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

1. Працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- пільгове забезпечення житлом у порядку встановленому законодавством;
- одержання натуральної оплати у сільській місцевості на рівні працівників сільського господарства;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку.
2. Працівники райво зобов’язані:
- працювати сумлінно, виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та іншими інструкціями.

IV. Основні обов’язки адміністрації
 
1. Адміністрація райво зобов’язана:
- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально – виховного процесу на рівні стандартів якості освіти в навчальних закладах району;
- визначити працівникам робочі місця та забезпечити їх необхідними засобами роботи;
- удосконалювати в навчальних закладах району навчально – виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних працівників;
- організувати проведення атестації всіх педагогічних працівників в усіх навчально – виховних закладах району, їх правового та професійного навчання;
- видавати заробітну плату працівникам в встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіку відпусток;
- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, створювати здорові та безпечні умови праці;
- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління трудової дисципліни;
- додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників, забезпечувати надання їм установлених пільг;
- своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про стан роботи районного відділу освіти ;
Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

V. Робочий час і його використання

1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи складає 8 годин.
Початок роботи 8.00
Перерва 12.00 – 13.00
Закінчення роботи 17.15 П’ятниця 16.00
В межах робочого дня працівники райво повинні працювати згідно планів затверджених в райво на навчальний рік.
2.  При присутності того чи іншого працівника адміністрація зобов’язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.
3. Надурочна робота та робота в вихідні та святкові дні не допускається.
Якщо така необхідність виникає (у випадку, передбаченому законодавством), то пишеться наказ адміністрації з дозволу профспілкового комітету.
Робота у вихідний чи святкові дні може компенсуватися за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
4. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
Надання відпустки начальника і спеціалістам – методистам оформляється розпорядженням райвиконкому, а іншим працівникам – наказом по райво. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб її основа частина була не менше 7 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
Забороняється в робочий час:
- відволікати працівників від виконання професійних обов’язків.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення:
- оголошення подяки;
- виплата премії;
- нагородження грамотою райво;
- представлення до нагородження державними нагородами: присвоєння почесних звань, знаків, грамот.
2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів райво, таким працівникам надається також переваги при просуванні по роботі.
Заохочення оголошується в наказу, доводяться до відома всього колективу райво і заносяться  до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. За порушення трудової дисципліни до працівників може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
- доганна;   
- звільнення
2. Звільнення як дисциплінарне може бути застосовано відповідно до п.п 3,4,7,8, ст. 40, ст. 41 КЗпП.
3. Працівники обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є:
керівники профспілкових органів  - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу.
До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.
У випадку відмови працівника дати письмового пояснення складається відповідний акт.
4.Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення,
не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівнику під розписку.
Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в відділі освіти на видному місці.Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди